Destia Mediapankin käyttöehdot

Rekisteriseloste (PDF)

Yleistä

Tällä sopimuksella (jäljempänä "Käyttöehdot") Käyttäjä ja Destia Oy (jäljempänä Destia) sopivat Mediapankin (jäljempänä Palvelu) rekisteröitymistä edellyttävän osuuden käytöstä. Rekisteröintikaavakkeen lähettämällä Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

Palvelun sisältö määräytyy näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjäksi rekisteröityminen ja Palvelun käyttöönotto

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palvelun käyttäjäksi ja Käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttäjä käyttää Palvelua rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan Destian mediapankin käyttäjärekisteriin. Käyttäjistä ylläpidetään luetteloa käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi.

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Käyttöehtojen sekä henkilötietolain ja sen nojalla tehdyn rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteriseloste on saatavissa lataamalla sähköisesti Palvelusta. Hyväksymällä Käyttöehdot Käyttäjä antaa Destialle yksiselitteisen suostumuksen rekisteröintilomakkeessa olevien henkilötietojen käsittelyyn ja käyttöön.

Käyttäjälle myönnetty käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä ei saa luovuttaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmannelle taholle ja vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä hyväksyy itseään sitoviksi kaikki Palvelua käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty Käyttäjän tunnuksella tai Käyttäjän toimesta tai toimeksiannosta.

Käyttäjän on annettava Palvelua varten tarvittavat tiedot. Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava tietojen muutoksista. Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Mikäli Käyttäjän tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa, Käyttäjän on vaihdettava tunnuksensa tai ilmoitettava tästä Destialle.

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta.

Henkilötietoja säilytetään sen aikaa kun meillä laillinen käsittelyperuste ja säilyttäminen on tarpeen edellä mainittuihin tarkoituksiin. Tietoja käsitellään ainoastaan edellä kuvattujen tehtävien suorittamiseksi.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kenellekään.

Käsiteltävät henkilötiedot sijaitsevat EU:n alueella.

Materiaali

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua kuva-, video- ja markkinointimateriaalia erilaisissa käyttäjien tarvitsemissa tiedostomuodoissa (”Materiaali”). Lisäksi Palveluun voidaan tallentaa ohjeistuksia materiaalien käytöstä. Materiaalin omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Destialle.

Destia myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden ladata Materiaalia palvelusta ja käyttää Materiaalia Destian toimintaa ja palveluita koskevassa viestinnässä sekä muussa yhteydessä, joka asiallisesti liittyy Destian toimintaan. Käyttäjällä on tämän rajoitetun käyttöoikeuden nojalla oikeus kopioida, tallentaa ja käyttää Materiaalia edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten. Materiaalin käytön yhteydessä on käytävä ilmi, että materiaalin omistaa Destia. Käyttäjä vastaa siitä, että Materiaalin käyttö tapahtuu hyvän tavan mukaisesti ja ettei Materiaalin käyttö Käyttäjän toimesta loukkaa kenenkään kolmannen tahon immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Käyttäjällä ei ole ilman Destian nimenomaista lupaa oikeutta muokata tai muuttaa Materiaalia millään tavoin. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus muuttaa Materiaalin kokoa, mikäli Materiaalin käyttö tätä edellyttää. Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä julkaisee Materiaalin omalla vastuullaan.

Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa Materiaalin rajoitettua käyttöoikeutta kolmannelle taholle.

Destian vastuu aineistopalvelusta

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun käyttäminen ja hyödyntäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja että Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaisia takuita. Destia ei takaa, että Palvelu vastaa Käyttäjän odotuksia tai että Palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi. Destia ei myöskään takaa, että Materiaali vastaa Käyttäjän odotuksia. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy lisäksi, että Käyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu Materiaalin lataamisesta Palvelusta.

Destialla on milloin tahansa oikeus poistaa Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana, kieltää Palvelun käyttö ja peruuttaa materiaalien käyttöoikeus ilmoittamalla asiasta käyttöoikeuden haltijalle tarvitsematta perustella syytä. Destian valitsema kolmas osapuoli ylläpitää Palvelua niin, että se on pääsääntöisesti käytettävissä 24 h vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä.

Vastuunrajoitus

Destia ei missään tilanteessa vastaa mistään välittömästä, välillisestä, epäsuorasta, satunnaisista tai erityisestä vahingosta (mukaan lukien tulojen, liikearvon, ansion tai tiedon menetys, korkotappio, saamatta jäänyt tuotto taikka muu taloudellinen menetys), joka johtuu (a) Palvelun tai Materiaalin käytöstä; (b) siitä, että Palvelu tai Materiaalin käyttö on estynyt tai viivästynyt; tai (c) siitä, että Palvelu tai Materiaali on virheellinen.

Sopimusehtojen muuttaminen

Destialla on oikeus ilmoittaa Käyttöehtojen muutoksesta Palvelun yhteydessä. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan Destian ilmoittamana ajankohtana.

Muut ehdot

Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Palveluun ovat Destialla tai Destian Palvelun tuottamiseen valitsemalla kolmannella osapuolella.

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin henkilötietoihin, pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä, sekä pyytää siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, ettei hänen henkilötietojaan käsitellä lainmukaisesti.

Pyynnöt voi osoittaa osoitteeseen tietosuoja(at)destia.fi